รับตรง60 การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร จุฬา 2560

รับตรง60 การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร จุฬา 2560

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร โดยวิธีรับตรง แบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 – 31 สิงหาคม 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • กลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ) ได้คะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • กลุ่มวิชาอื่นๆ ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนา และศึกษาอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐ หรือโรงเรียนที่คณะกรรมการศึกษาวิจัยทรัพยากรการเกษตรเห็นควร ในเขตจังหวัดตามที่กำหนดเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 5 ปีติดต่อกัน (จังหวัดน่าน แพร่ พะเยา อุตรดิตถ์ เชียงราย ลำปาง สระบุรี) หรือ หรือเป็นผู้ได้รับรางวัลยุวเกษตรกรดีเด่น และ/หรือ เป็นสมาชิกของกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด/เขต/ประเทศ ที่มีการพิจารณาให้ทุนจุฬาฯ-พัฒนาเกษตรไทย ตามประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เป็นผู้ที่มาจากครอบครัวที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรือธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2 ครั้งที่ 1/2560
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 24 คน
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 10)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10