รับตรง60 โควตา ทั่วประเทศ ม.มหาสารคาม 2560 (ปรับปรุง/ระเบียบการ)

รับตรง60 โควตา ทั่วประเทศ ม.มหาสารคาม 2560 (ปรับปรุง/ระเบียบการ)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประเภทโควตา ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 (ปรับปรุง/ระเบียบการ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 30 กันยายน 2559
 • (หน้า 31)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะแพทยศาสตร์
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
   • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เวชกิจฉุกเฉิน
  • (หน้า 39, 64, 101)
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
   • การบริบาลทางเภสัชกรรม
  • (หน้า 40, 65, 102)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 41, 66, 102)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • โภชนการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร
   • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 42, 67, 103)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เคมี
   • ชีววิทยา
   • ฟิสิกส์
   • ฟิสิกส์ประยุกต์ (พลังงาน, อิเล็กทรอนิกส์)
   • คณิตศาสตร์
   • สถิติ
   • จุลชีววิทยา
  • (หน้า 43, 68, 104)
 • คณะเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีการอาหาร
   • เทคโนโลยีชีวภาพ
   • เทคโนโลยีการเกษตร
   • พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
   • สัตวศาสตร์
   • ประมง
  • (หน้า 44, 69, 107)
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
   • สัตวแพทยศาสตร์
  • (หน้า 45, 70, 109)
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
   • การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
   • สิ่งแวดล้อมศึกษา
  • (หน้า 46, 71, 110)
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • สารสนเทศศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม
   • ภูมิสารสนเทศ
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • นิเทศศาสตร์
  • (หน้า 47, 72, 112)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมศาสตร์
  • (หน้า 48, 73, 114)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สถาปัตยกรรม
   • สถาปัตยกรรมผังเมือง
   • สถาปัตยกรรมภายใน
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • นฤมิตศิลป์
  • หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ภูมิสถาปัตยกรรม
  • (หน้า 49, 74, 116)
 • คณะการบัญชีและการจัดการ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
   • การบัญชี-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การตลาด
   • การจัดการ
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • ธุรกิจระหว่างประเทศ-หลักสูตรนานาชาติ
   • การบริหารการเงิน
   • เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
   • การจัดการการประกอบการ
   • การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • (หน้า 50, 75, 118)
 • คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการท่องเที่ยว
   • การจัดการโรงแรม
   • การจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 51, 77, 122)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทย
   • ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ-หลักสูตรนานาชาติ
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • ภาษาจีน
   • ภาษาญี่ปุ่น
   • ภาษาฝรั่งเศส
   • ประวัติศาสตร์
   • การพัฒนาชุมชน
   • ภาษาเกาหลี
   • ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน-เขมร
   • ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน-ลาว
   • ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน-พม่า
   • ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน-เวียดนาม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร
  • (หน้า 52, 78, 123)
 • วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
  • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
   • การเมืองการปกครอง
   • รัฐประศาสนศาสตร์
   • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • สิทธิมนุษยชนศึกษา
  • (หน้า 53, 80, 127)
 • คณะศึกษาศาสตร์
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • คณิตศาสตร์
   • สังคมศึกษา
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาไทย
   • การศึกษาปฐมวัย
   • เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • จิตวิทยา
   • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • (หน้า 54, 81, 128)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ทัศนศิลป์
   • ศิลปะการแสดง
  • (หน้า 55, 82, 130)
 • วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
  • หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
   • ดุริยางคศิลป์
  • (หน้า 56, 83, 130)
 • คณะวัฒนธรรมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการวัฒนธรรม
  • (หน้า 57, 84, 132)
 • คณะนิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • (หน้า 58, 85, 133)

คุณสมบัติ

 • โควตารับตรงทั่วประเทศ
  • กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
  • มีผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560
  • การคัดเลือก : ยื่นผลการเรียน / ยื่นผลการสอบ
  • จำนวน 6,000 คน
  • (หน้า 35, 62)
 • โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา
  • สำเร็จการศึกษา ไม่เกิน 3 ปี หรือ กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
  • มีความสามารถทางด้านกีฬา ซึ่งจะต้องเป็นชนิดที่บรรจุให้มีการแข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
  • การคัดเลือก : ยื่นผลการเรียน / ยื่นผลงาน / ทดสอบความสามารถด้านกีฬา
  • จำนวน 159 คน
  • (หน้า 35, 60)
 • โควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
  • สำเร็จการศึกษา ไม่เกิน 3 ปี หรือ กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
  • ต้องมีประวัติการเป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ประเภทต่าง ๆ ดังนี้ ดนตรีพื้นเมือง, นาฏศิลป์พื้นเมือง, ขับร้องหมอลำ-ลูกทุ่งหมอลำ, ศิลปะ หรือศิลปะหัตถกรรม โดยมีเอกสารเกียรติบัตร หรืออื่นๆ รับรอง
  • ผู้ที่ได้รับผลงานการประกวดระดับชนะเลิศ ในระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • การคัดเลือก : ยื่นผลการเรียน / ยื่นผลงาน / ทดสอบความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม
  • จำนวน 106 คน
  • (หน้า 36, 61)

จำนวนรับ

 • รวม 6,265 คน
 • (หน้า 39)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 86, 90, 59)
 • (คะแนนสูงต่ำปี 2559 หน้า 96)
 • (ค่าเทอม หน้า 134)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 138)
 • (หอพัก หน้า 139)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: