โครงการรับตรง โควตาพิเศษ 28 จังหวัด ม.ศิลปากร 2557

โครงการรับตรง โควตาพิเศษ 28 จังหวัด ม.ศิลปากร 2557

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ ที่ให้มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค มีบทบาทในการพัฒนาภูมิภาคของตนในด้านต่างๆ ประกอบกับมหาวิทยาลัยศิลปากรต้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของนักเรียนที่ศึกษาอยู่ตามโรงเรียนและวิทยาลัยต่างๆ ในเขตภูมิภาคตะวันตก ภาคกลางและภาคใต้ตอนบนของประเทศจํานวน 28 จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรีสมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และจังหวัดอุทัยธานี ให้ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น

มหาวิทยาลัยศิลปากรดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยใช้คะแนนสอบ 7 วิชาสามัญ กับวิชา GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 และวิชาเฉพาะที่จัดสอบโดยคณะอักษรศาสตร์บางสาขาวิชามาพิจารณาตามเกณฑ์การสอบคัดเลือกของแต่ละคณะวิชา

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 สิงหาคม – 8 ตุลาคม 2556

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะอักษรศาสตร์ — 315 คน
 • คณะศึกษาศาสตร์ — 100 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์ — 270 คน
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม — 130 คน
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร — 360 คน
 • คณะวิทยาการจัดการ — 310 คน
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร — 180 คน

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า (ยกเว้น ผู้สมัครในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ และสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องเป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น) ในสถานศึกษา 28 จังหวัด ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2557

จำนวนรับ

 • รวม 1665 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ที่ http://www.quota.su.ac.th/

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ