รับตรง61 สอบตรง +ทุน ทั่วประเทศ ส.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2561

รับตรง60 โควตา ทั่วประเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2560

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษา ทั่วประเทศ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2559
 • (หน้า 5)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมยานยนต์
   • วิศวกรรมการผลิต
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
   • เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการอุตสาหกรรม
   • การบัญชี
   • บริหารธุรกิจญี่ปุ่น
   • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
   • การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น
   • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
   • การตลาดเชิงสร้างสรรค์
 • (หน้า 2)

ประเภทโควตา

 • โควตาโรงเรียน
  • (หน้า 3)
 • โควตาผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • (หน้า 3)
 • โควตาผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมและกีฬา
  • (หน้า 3)
 • โควตาบุตรบุคลากรและบุตรศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  • (หน้า 4)
 • โควตาบุตรบุคลากรและบุตรสมาชิกสามัญสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (ส.ส.ท.)
  • (หน้า 4)
 • โควตาบุตรบุคลากรของบริษัทภาคอุตสาหกรรมที่มีอุปการะคุณ
  • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาล หรือเอกชน ทั่วประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ตามแต่ละสาขาวิชา/โครงการกำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชา/โครงการกำหนด
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 • (หน้า 6)
 • (ค่าเทอม หน้า 9, 17)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19