รับตรง60 CPIRD, ODOD, MD02 คณะแพทย์ ม.ขอนแก่น 2560

รับตรง60 CPIRD, ODOD, MD02 คณะแพทย์ ม.ขอนแก่น 2560

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยวิธีพิเศษ โครงการ CPIRD, ODOD, MD02 ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 13 กันยายน 2559
 • (โครงการ MD02 หน้า 5)
 • (โครงการ CPIRD, ODOD หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • โครงการ MD02 – ผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต ที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • โครงการ CPIRD – ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต ที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 จังหวัด ต่อไปนี้ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร อุบลราชธานี อุดรธานี อำนาจเจริญ หนองคาย หนองบัวลำภู
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดข้างต้น ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • โครงการ ODOD – กระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัคร
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฏหมาย มีทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัคร ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี และไม่อยู่ในเขตอำเภอเมือง ยกเว้น หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ และบึงกาฬ
 • (หน้า 3, 4)

จำนวนรับ

 • โครงการ MD02 – ผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  • 76 คน
  • (หน้า 2)
 • โครงการ CPIRD – ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
  • รพ.ขอนแก่น 24 คน
  • รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 16 คน
  • รพ.อุดรธานี 16 คน
  • รพ.มหาสารคาม 16 คน
  • (หน้า 2)
 • โครงการ ODOD – กระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
  • รพ.ขอนแก่น 24 คน
   • มุกดาหาร 2 คน
   • สกลนคร 8 คน
   • นครพนม 4 คน
   • ขอนแก่น 10 คน
  • รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 16 คน
   • อุบลราชธานี 9 คน
   • ศรีสะเกษ 4 คน
   • ยโสธร 1 คน
   • อำนาจเจริญ 2 คน
  • รพ.อุดรธานี 16 คน
   • อุดรธานี 8 คน
   • หนองบัวลำภู 1 คน
   • หนองคาย 4 คน
   • เลย 2 คน
   • บึงกาฬ 1 คน
  • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7, 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์