รับตรง59 วิศวกรรมเทคคาทรอนิกส์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2559 (รอบพิเศษ)

รับตรง59 วิศวกรรมเทคคาทรอนิกส์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2559 (รอบพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบพิเศษ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 26 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2559
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กลุ่มที่ 1
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ, ศิลป์-สังคม, ศิลป์-ภาษษ
  • 50 คน
 • กลุ่มที่ 2
  • สำเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาช่างกล เครื่องกล ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างเล็กทรอนิกส์ ช่างอุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน จักรกลหนัก หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • 30 คน
  • สำเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาช่างกล เครื่องกล ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างเล็กทรอนิกส์ ช่างอุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน จักรกลหนัก หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • 30 คน
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 110 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์