รับตรง60 ทั่วประเทศ MFU Admission ม.แม่ฟ้าหลวง 2560

รับตรง60 ทั่วประเทศ MFU Admission ม.แม่ฟ้าหลวง 2560

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ทั่วประเทศ MFU Admission ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 สิงหาคม – 15 กันยายน 2559
 • (หน้า 8, 12)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาจีนธุรกิจ
  • ภาษาและวัฒนธรรมจีน
  • จีนศึกษา
  • การพัฒนาระหว่างประเทศ
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)
  • การสอนภาษาจีน
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
  • การจัดการธุรกิจการบิน
   • งานบริการทางการบิน
  • บริหารธุรกิจ
  • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • การจัดการธุรกิจการบิน
   • ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน
   • การปฏิบัติการทางการบิน
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • นิติศาสตร์
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • การบัญชี
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
  • เศรษฐศาสตร์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • เคมีประยุกต์
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ
  • วิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง
  • เทคโนโลยีความงาม
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมวัสดุ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
  • การแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
  • การแพทย์แผนจีน
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  • สาธารณสุขศาสตร์
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • พยาบาลศาสตร์
 • (หน้า 2, 10)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. กศน. หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระต่างๆ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีความสามารถในการศึกษาในระดับการเรียนสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากม.แม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3, 6)

จำนวนรับ

 • รวม 1,470 คน
 • (หน้า )

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 10, 11, 13)
 • (ค่าเทอม หน้า 16)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 9)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์