TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

รับตรง60 ทุนมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2560

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการ ทุนมงคลสุข ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • แบบพิจารณาผลการเรียน
  • 27 มิถุนายน – 13 มกราคม 2560
 • แบบยื่นเกียรติบัตร
  • 27 มิถุนายน – 30 ธันวาคม 2559
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

คุณสมบัติ แบบพิจารณาผลการเรียน

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • มีผลการเรียนรวม 5 ภาคการศึกษา ในแต่ละกลุ่มสาระวิชา ดังนี้
  • กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.25 — ไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาวิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 3.25 — ไม่ต่ำกว่า 7 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 3.25 — ไม่ต่ำกว่า 7 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00 — ไม่ต่ำกว่า 7 หน่วยกิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ แบบยื่นเกียรติบัตร

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ เฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.80
 • ผ่านการคัดเลือกจากการแข่งขันดังต่อไปนี้
  • การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการค่าย 2 โดย สอวน. (ยกเว้น วิชาดาราศาสตร์)
  • โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และเยาวชน (JSTP)
  • โครงการแข่งขันเขียนโปรแกรม Thailand Code Jom
  • โครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์
  • โครงการพลังงาน
  • โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC)
  • โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
  • โครงการอื่นๆ ในระดับชาติ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 50 คน จากโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้
 • (หน้า 3)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5