TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

รับตรง60 Sci Seed สานฝันคนพันธุ์วิทย์ คณะวิทย์ ม.สงขลานครินทร์ 2560

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ ภายใต้ชื่อโครงการ Sci Seed สานฝันคนพันธุ์วิทย์ ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 มิถุนายน – 7 ธันวาคม 2559
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • ฟิสิกส์ 5 คน
  • เคมี 5 คน
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20 คน
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 15 คน
  • วัสดุศาสตร์ 10 คน
  • เคมี-ชีววิทยา 15 คน
  • จุลชีววิทยา 10 คน
  • คณิตศาสตร์ 10 คน
  • เทคโนโลยีชีวภาพ 2 คน
  • วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 10 คน
  • ชีววิทยา 15 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์ ทั่วประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามที่สาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 117 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นแฟ้มผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5