TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

รับตรง60 ลูกพระราชบิดา 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2560

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการ ลูกพระราชบิดา 1 ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • 27 มิถุนายน – 30 ธันวาคม 2559
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี และโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาต่างๆ รวม 4 ภาคการศึกษาดังนี้
  • กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 — คิดค่าเฉลี่ยจากกลุ่มวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา รวม 16 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00 — คิดค่าเฉลี่ยจากกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 8 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาทางภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.00 — คิดค่าเฉลี่ยจากกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 10 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • (หน้า 3)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครผ่านโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ หรือสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3 4