รับตรง59 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 2559 (เป็นกรณีพิเศษ)

รับตรง59 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 2559 (เป็นกรณีพิเศษ)

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ โดยยื่นผลการทดสอบระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 (เป็นกรณีพิเศษ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 23 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2559

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเภสัชศาสตร์
  • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
   • การบริบาลเภสัชกรรม
   • เภสัชกรรมอุตสาหการ

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการสอบ O-NET / GAT / PAT ปี 2559 เท่านั้น

จำนวนรับ

 • 10 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • ซื้อและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา ชั้น 1 อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์ ตึก 1 มหาวิทยาลัยรังสิต

เว็บไซต์