รับตรง59 วิศวกรรมศาสตร์-หลักสูตรภาษาอังกฤษ ม.บูรพา 2559

รับตรง59 วิศวกรรมศาสตร์-หลักสูตรภาษาอังกฤษ ม.บูรพา 2559

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
   • วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน 20 คน
   • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 20 คน
   • วิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว 20 คน
 • (หน้า 4, 8)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต หรือ ปวช. ประเภทช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
 • มีลหารสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2 / PAT 3
 • (หน้า 4)

จำนวนรับ

 • รวม 60 คน
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9