รับตรง59 วิธีพิเศษ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2559

รับตรง59 วิธีพิเศษ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2559

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง วิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 24 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2559
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ วิทยาเขตพัทลุง

 • คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • พืชศาสตร์
   • สัตวศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
   • เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อการพัฒนาชุมชน
 • คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
   • วิทยาศาสตร์การกีฬา
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ วิทยาเขตสงขลา

 • คณะศึกษาศาสตร์
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
   • การวัดและประเมินทางการศึกษา
   • ศิลปศึกษา
 • คณะนิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาญี่ปุ่น
   • ภาษามลายู
   • สารสนเทศศึกษา
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 193 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์