รับตรง59 ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ-พัทลุง 2559 (ครั้งที่ 3)

รับตรง59 ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ-พัทลุง 2559 (ครั้งที่ 3)

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 3)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 14 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • ชีววิทยา 10 คน
   • จุลชีววิทยา 10 คน
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 10 คน
   • วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 10 คน
   • เคมี 10 คน
   • เคมีอุตสาหกรรม 10 คน
   • ฟิสิกส์ 10 คน
   • เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน 10 คน
   • สถิติ 10 คน
   • คณิตศาสตร์ 10 คน
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 คน
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 120 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3 4