รับตรง59 ทั่วประเทศ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ม.พะเยา 2559 (รอบหลัง Admission)

รับตรง59 ทั่วประเทศ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ม.พะเยา 2559 (รอบหลัง Admission)

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทั่วประเทศ โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบหลัง Admission)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 23 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2559
 • (หน้า 5, 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • การประมง
   • เกษตรศาสตร์
   • ความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร
   • เทคโนโลยีชีวภาพ
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • สัตวศาสตร์
  • (หน้า 7)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • (หน้า 7)
 • คณะนิติศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
   • นิติศาสตร์ +การบัญชี/คู่ขนาน
   • นิติศาสตร์ +เทคโนโลยีสารสนเทศ/คู่ขนาน
   • นิติศาสตร์ +ภาษาอังกฤษ/คู่ขนาน
  • (หน้า 7)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 8)
 • คณะแพทยศาสตร์
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
   • การแพทย์แผนไทย
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • การส่งเสริมสุขภาพ
   • สาธารณสุขศาสตร์-อนามัยชุมชน
   • สาธารณสุขศาสตร์-อนามัยสิ่งแวดล้อม
   • สาธารณสุขศาสตร์-อนามัยชุมชน +นิติศาสตร์/คู่ขนาน
   • สาธารณสุขศาสตร์-อนามัยสิ่งแวดล้อม +นิติศาสตร์/คู่ขนาน
   • สาธารณสุขศาสตร์-อนามัยชุมชน +เศรษฐศาสตร์/คู่ขนาน
   • สาธารณสุขศาสตร์-อนามัยสิ่งแวดล้อม +เศรษฐศาสตร์/คู่ขนาน
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย +เศรษฐศาสตร์/คู่ขนาน
   • การส่งเสริมสุขภาพ +เศรษฐศาสตร์/คู่ขนาน
  • (หน้า 8)
 • คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • พัฒนาสังคม
  • (หน้า 8)
 • คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • การประชาสัมพันธ์
   • การสื่อสารสื่อใหม่
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การเงินและการธนาคาร
   • การจัดการธุรกิจ
   • การตลาด
   • การท่องเที่ยว
   • การจัดการธุรกิจ +เศรษฐศาสตร์/คู่ขนาด
  • (หน้า 9)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • คณิตศาสตร์
   • เคมี
   • ชีววิทยา
   • ฟิสิกส์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
   • สถิติ
   • อุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
  • (หน้า 9)
 • คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • จุลชีววิทยา
   • ชีวเคมี
  • (หน้า 9)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • (หน้า 10)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทย
   • ภาษาฝรั่งเศส
  • (หน้า 10)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ศิลปะและการออกแบบ
   • ศิลปะการแสดง
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สถาปัตยกรรมศาสตร์
   • สถาปัตยกรรมภายใน
  • หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
   • ดุริยางคศาสตร์สากล
  • (หน้า 10)
 • คณะสหเวชศาสตร์
  • หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
   • กายภาพบำบัด
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคนิคการแพทย์
  • (หน้า 10)
 • วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
   • เคมี +วิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม/ตรีควบโท
   • ชีววิทยา +วิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม/ตรีควบโท
   • จุลชีววิทยา +วิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม/ตรีควบโท
  • (หน้า 10)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบ GAT
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

ป้ายกำกับ: