รับตรง59 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ 2559

รับตรง59 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ 2559

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
  • 22 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559
 • สมัครด้วยตนเอง
  • 22 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2559
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  • เกษตรศาสตร์ 70 คน
  • สัตวศาสตร์ 20 คน
  • วาริชศาสตร์ 12 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีผลการสอบ O-NET
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 102 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา ห้อง 264 ชั้น 2 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์