รับตรง59 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2559

รับตรง59 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2559

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 21 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะสหเวชศาสตร์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • ชีวเวชศาสตร์ 10 คน
   • เทคนิคการแพทย์ 8 คน
   • พยาธิวิทยากายวิภาค 30 คน
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 2
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 48 คน
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (ค่าเทอม หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6