รับตรง59 ผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ ม.มหาสารคาม 2559

รับตรง59 ผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ ม.มหาสารคาม 2559

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษ คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 8 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2559
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาการสารสนเทศ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • สารสนเทศศาสตร์ 50 คน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ 50 คน
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 คน
   • คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นและเกม 50 คน
   • ภูมิสารสนเทศ 50 คน
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • นิเทศศาสตร์ 80 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00

จำนวนรับ

 • รวม 310 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครทางอีเมล์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ งานวิชาการ ชั้น 2 สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์