TCAS/รับตรง61 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2561 (ครั้งที่ 2)

รับตรง60 โควตาโอลิมปิกวิชาการ วิทย์/วิศวะ/เภสัช ม.อุบลราชธานี 2560

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โควตาโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัคร

 • คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • 15 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม 2559
  • (หน้า 2)
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • 1 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2559
  • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์ 11 คน
  • จุลชีววิทยา
  • เคมี
  • ฟิสิกส์
  • ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง
  • สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • คณิตศาสตร์
  • ชีววิทยา
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 20 คน
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • คณะเภสัชศาสตร์ 3 คน
  • บริบาลเภสัชกรรม
 • (หน้า 7)

คุณสมบัติ

 • คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ
  • ผ่านการอบรมค่าย 1-2 สอวน. ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ
  • ผ่านการอบรมค่าย 1-2 สอวน. ค่ายเคมี ทั้ง 2 ค่าย หรือ ค่ายชีววิทยา ทั้งสองค่าย
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีผลการสอบ GAT/PAT2 ครั้งที่ 1/2560
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน หรือ ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8