รับตรง60 โควตาและรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2560 (2 รอบ/ขยายเวลา)

รับตรง60 โควตาและรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2560 (2 รอบ/ขยายเวลา)

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ประเภทรับตรง และโควตา ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1
  • 15 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2559
 • รอบที่ 2
  • 15 กันยายน – 31 ตุลาคม 2559
  • 15 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต-หลักสูตรนานาชาติ
   • ธุรกิจการบิน
   • การจัดการท่องเที่ยว
   • การโรงแรม-การโรงแรม
   • การโรงแรม-ธุรกิจภัตตาคาร
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต-หลักสูตรนานาชาติ
   • บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
 • (หน้า 2)

รูปแบบ

 • โควตาความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ
  • นำจดหมายรับรองจากโรงเรียน/อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ ประกอบการรับสมัคร
 • โควตาจังหวัดหรือพื้นที่ใกล้เคียงสถานศึกษา
  • เปิดโอกาสให้กับผู้สมัครที่มีภูมิลำเนาใกล้เคียงกับสถานที่ตั้งของวิทยาลัยคือ จ.นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี สุพรรณบุรี
 • รับตรงปกติ
  • สามารถสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา จังหวัดนครปฐม
 • (หน้า 3)

เว็บไซต์