รับตรง60 +ทุน วิศวะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก. ศิลปากร 2560

รับตรง60 +ทุน วิศวะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก. ศิลปากร 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก. ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 มิถุนายน – 25 กรกฎาคม 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีอาหาร 30 คน
   • เทคโนโลยีชีวภาพ 10 คน
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 45 คน
   • วิศวกรรมอุตสาหการ 30 คน
   • วิศวกรรมเครื่องกล 20 คน
   • วิศวกรรมเคมี 40 คน
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 25 คน
   • วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 30 คน
   • วัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 30 คน
   • วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 30 คน
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • ธุรกิจวิศวกรรม 30 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2559
 • สำหรับทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาอยู่ในตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ ตั้งแต่ 90.00 ขึ้นไป ของสายวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียน และสำหรับสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาอยู่ในตำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ ตั้งแต่ 90.00 ขึ้นไป ของสายวิทยาศาสตร์ หรือสายศิลป์ ของโรงเรียน
 • สำหรับทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 3.30 ของกลุ่มสาระต่อไปนี้
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • เฉพาะสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสมรวมกัน ไม่ต่ำกว่า 3.30
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 320 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบความรู้ทางวิชาการ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 11)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์