TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

โครงการรับตรง โควตา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์-ภูเก็ต 2557

สื่บเนื่องจากโครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่และคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตภูเก็ต นำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบํณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มาเปิดสอนที่วิทยาเขตภูเก็ต โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี และมีความสนใจที่จะเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เรียนที่วิทยาเขตภูเก็ต) โดยไม่ต้องผ่านการสอบคัดเลือกที่จัดโดยสมาคมอธิการบดี แห่งประเทศไทย (สอท.)

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 กรกฎาคม – 1 ตุลาคม 2556

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วไปประเทศไทยและจะต้องสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 4 ภาคการศึกษา (ม.4 – 5) ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2554 โดยได้คะแนนเฉลี่ย (GPA) ในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ รวม 4 ภาคการศึกษา (ม.4 – 5)ดังนี้
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 คิดค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุด 10 หน่วยกิต
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 คิดค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุด 8 หน่วยกิต
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 2.25 คิดค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุด 4 หน่วยกิต
 • หรือมีคุณสมบัติพิเศษอื่นที่เหมาะสม ตามความเห็นของคณะกรรมการ

จำนวนรับ

 • 80 คน

วิธีสมัคร

 • งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดส่งเอกสาร พร้อมรายละเอียดให้โรงเรียน
 • โรงเรียนหรือนักเรียนจัดส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร ไปที่ งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
 • หรือสมัครด้วยตนเองในวันเวลาราชการ ที่งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง ชั้น 2 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ตำบลกระทู้ อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ