รับตรง60 ส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมฯ คณะวิศวะ ม.ศิลปากร 2560

รับตรง60 ส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมฯ คณะวิศวะ ม.ศิลปากร 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 มิถุนายน – 8 สิงหาคม 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีชีวภาพ 3 คน
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 2 คน
   • วิศวกรรมเครื่องกล 5 คน
   • วิศวกรรมเคมี 5 คน
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 2 คน
   • วัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 5 คน
   • วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 คน
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • ธุรกิจวิศวกรรม 5 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2559
 • เป็นผู้นำในการช่วยเหลือ หรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม เช่น ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติ โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงานตามคุณสมบัติ 4 ประการดังนี้
  • มีความเป็นผู้นำและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
  • เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
  • การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
  • เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและลดลงต่อต้านสิ่งเสพติดทุกชนิด
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 29 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5, 8)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์