รับตรง60 +ทุน ความสามารถวิทย์-คณิต คณะวิศวะ ม.ศิลปากร 2560

รับตรง60 +ทุน ความสามารถวิทย์-คณิต คณะวิศวะ ม.ศิลปากร 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 มิถุนายน – 26 กรกฎาคม 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีชีวภาพ 5 คน
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 5 คน
   • วิศวกรรมอุตสาหการ 5 คน
   • วิศวกรรมเครื่องกล 5 คน
   • วิศวกรรมเคมี 5 คน
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 3 คน
   • วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 5 คน
   • วัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 5 คน
   • วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 5 คน
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • ธุรกิจวิศวกรรม 5 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2559 ในโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยเฉพาะ ดังนี้
  • โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
  • โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
   • ปทุมธานี
   • สตูล
   • นครศรีธรรมราช
   • ตรัง
   • เพชรบุรี
   • ลพบุรี
   • พิษณุโลก
   • เชียงราย
   • เลย
   • มุกดาหาร
   • บุรีรัมย์
   • ชลบุรี
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมวิชาคณิต วิทย์ ภาษาต่างประเทศ 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.30
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 48 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบความรู้ทางวิชาการ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 9)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์