รับตรง60 ส่งเสริมนร.เรียนดี ภาคอีสาน คณะวิศวะ ม.ขอนแก่น 2560

รับตรง60 ส่งเสริมนร.เรียนดี ภาคอีสาน คณะวิศวะ ม.ขอนแก่น 2560

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 – 29 มิถุนายน 2559
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมโยธา 20 คน
  • วิศวกรรมไฟฟ้า 10 คน
  • วิศวกรรมเกษตร 10 คน
  • วิศวกรรมอุตสาหการ 20 คน
  • วิศวกรรมเครื่องกล 20 คน
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 10 คน
  • วิศวกรรมเคมี 10 คน
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 20 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ศึกษาอยู่ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (โครงการ สสวท.) หรือโครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • รวม 120 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • เข้าค่ายเตรียมความพร้อม
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สถานศึกษารวบรวมใบสมัครและหลักฐานของผู้สมัคร ส่งให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • (หน้า 3)

เว็บไซต์