รับตรง59 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2559 (รอบ 3)

รับตรง59 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2559 (รอบ 3)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 3)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 – 25 มิถุนายน 2559
 • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตรศาสตร์
  • พืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์
  • ประมง
  • เทคโนโลยีการอาหาร
  • (หน้า 3)
 • คณะบริหารศาสตร์
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • (หน้า 3)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ-ต่อเนื่อง
  • สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง
  • ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
  • (หน้า 3)
 • คณะศิลปศาสตร์
  • พัฒนาสังคม
  • ประวัติศาสตร์
  • ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร
  • ภาษาและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง
  • (หน้า 3)
 • คณะนิติศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด-บางสาขาวิชา
 • มีผลการสอบ GAT/PAT ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด-บางสาขาวิชา
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)
 • (กรณีผู้สมัครมีผลการสอบ GAT/PAT, O-Net หน้า 4)
 • (กรณีผู้สมัครไม่มีผลการสอบ GAT/PAT, O-Net หน้า 5)

จำนวนรับ

 • รวม 750 คน
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน และ/หรือ ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8