รับตรง59 เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 2559 (รอบหลัง Admision)

รับตรง59 เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 2559 (รอบหลัง Admision)

มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบหลัง Admission)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 21 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • อายุไม่เกิน 25 ปี
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นคะแนนสอบ Admission ปี 2559
 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3