รับตรง59 ผลิตบุคลากรด้านวิทย์เทคโนโลยีฯ พระจอมเกล้าธนบุรี 2559

รับตรง59 ผลิตบุคลากรด้านวิทย์เทคโนโลยีฯ พระจอมเกล้าธนบุรี 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 – 26 มิถุนายน 2559
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
  • มีเดียอาตส์-การออกแบบภาพยนตร์
  • (หน้า 6)
  • เทคโนโลยีมีเดีย-เทคโนโลยีมีเดียชีวการแพทย์
  • เทคโนโลยีมีเดีย-เทคโนโลยีมีเดียดิจิตอล
  • (หน้า 7)
  • มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์
  • (หน้า 8)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-หลักสูตรภาษาอังกฤษ
  • (หน้า 10)
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • (หน้า 11)
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
  • (หน้า 12)
 • คณะวิทยาศาสตร์
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • เคมี
  • (หน้า 13)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 15)
  • วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 16)
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 17)
  • วิศวกรรมเครื่องมือ
  • (หน้า 17)
  • วิศวกรรมอัตโนมัติ-หลักสูตรนานาชาติ
  • (หน้า 18)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด-ไม่ทุกสาขาวิชา
 • มีผลการสอบ GAT/PAT ตามแต่สาขาวิชากำหนด-ไม่ทุกสาขาวิชา
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน และ/หรือ ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์