รับตรง59 ทั่วประเทศ คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร 2559 (เพิ่มเติม)

รับตรง59 ทั่วประเทศ คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร 2559 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง ทั่วประเทศ คณะโบราณคดี ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาภาษาไทย
  • GAT รวม + วิชาสามัญไทย สังคม
  • 15 คน
 • สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
  • PAT 7.1 ฝรั่งเศส คะแนนไม่ต่ำกว่า 40%
  • 10 คน
 • สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
  • GAT รวม + วิชาสามัญไทย สังคม อังกฤษ
  • 20 คน
 • (หน้า 2, 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตร เทียบเท่า ไม่เกิน 2 ปี ทั่วประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาไทย สังคม ภาษาต่างประเทศ แต่ละกลุ่มสาระไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 หรือ 2/2559
 • มีผลการสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 45 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (ค่าเทอม หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

เว็บไซต์