รับตรง59 คณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร 2559

รับตรง59 คณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร 2559

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 – 30 มิถุนายน 2559
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการธุรกิจทั่วไป
   • การตลาด
   • การจัดการโรงแรม
   • การจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
   • การจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการชุมชน
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 หรือ 2558
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 150 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (ค่าเทอม หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์