รับตรง59 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ราชภัฏสวนสุนันทา 2559 (รอบ 3)

รับตรง59 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ราชภัฏสวนสุนันทา 2559 (รอบ 3)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 3)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 18 เมษายน – 30 มิถุนายน 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม
  • เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
  • การบริหารทรัพยากรอาคาร
  • เทคโนโลยีไฟฟ้า
   • เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
   • เทคโนโลยีพลังงาน
  • อุตสาหกรรมการพิมพ์
   • เทคโนโลยีการพิมพ์
   • การออกแบบสิ่งพิมพ์
   • การจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์
  • มาตรวิทยาและระบบคุณภาพ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 220 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา อาคาร 43
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4