รับตรง59 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชภัฏสวนสุนันทา 2559 (รอบ 3)

รับตรง59 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชภัฏสวนสุนันทา 2559 (รอบ 3)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 3)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 22 มิถุนายน 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • ฟิสิกส์ประยุกต์
  • คณิตศาสตร์สารสนเทศ
  • สถิติประยุกต์
  • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นใบสมัคร
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานคณบดี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 26 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4