รับตรง59 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ราชภัฏสวนสุนันทา 2559 (รอบ 3)

รับตรง59 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ราชภัฏสวนสุนันทา 2559 (รอบ 3)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 3)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 เมษายน – 30 มิถุนายน 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
  • นิติศาสตร์
  • การบริหารงานตำรวจ
  • สารสนเทศศาสตร์
   • สารสนเทศศึกษา
   • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
   • ธุรกิจการบิน
   • การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬา
   • การจัดการประชุมนิทรรศการและอีเว้นท์
  • การจัดการสังคมและวัฒนธรรม
   • การจัดการพัฒนาสังคม
   • การจัดการทางวัฒนธรรม
  • รัฐประศาสนศาสตร์
   • การปกครองท้องถิ่น
   • การบริหารรัฐกิจ
   • การบริหารภาครัฐและเอกชน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6

จำนวนรับ

 • รวม 495 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • ยื่นแฟ้มผลงาน-ถ้ามี
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องฝ่ายบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์