รับตรง59 ส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ ม.เกษตร-กำแพงแสน 2559 (เพิ่มเติม)

รับตรง59 ส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ ม.เกษตร-กำแพงแสน 2559 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อ (โควตารับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 – 18 มิถุนายน 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเกษตร กำแพงแสน
  • เกษตรศาสตร์
  • เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
  • เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
  • (หน้า 4)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมการอาหาร
  • วิศวกรรมโยธา-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมเกษตร-ภาคพิเศษ
  • วิศวกรรมเครื่องกล-ภาคพิเศษ
  • (หน้า 4)
 • คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
  • พลศึกษาและสุขศึกษา
  • ภาษาอังกฤษศึกษา
  • คณิตศาสตร์ศึกษา
  • วิทยาศาสตร์ศึกษา
  • (หน้า 5)
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • เคมี
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • จุลชีววิทยา
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • การจัดการ
  • การตลาด
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ-ภาคพิเศษ
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์-ภาคพิเศษ
  • การตลาด-ภาคพิเศษ
  • การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว-ภาคพิเศษ
  • ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
  • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2558
 • มีผลการสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน
 • มีคะแนนรวมตามหลักการคิดคะแนน Admission ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 468 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลคะแนน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 10)
 • (ค่าเทอม หน้า 12)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 9, 11)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์