รับตรง59 ภาคปกติ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2559 (รอบเพิ่มเติม)

รับตรง59 ภาคปกติ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2559 (รอบเพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบเพิ่มเติม)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 30 มิถุนายน 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • เกษตรศาสตร์
   • เคมี
   • คณิตศาสตร์
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ-การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ-เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ-เทคโนโลยีซอฟต์แวร์และโมบายแอพลิเคชั่น
   • จุลชีววิทยา
   • ฟิสิกส์ประยุกต์
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
   • แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • ชีววิทยา
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • (หน้า 4)
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
   • วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์
   • (หน้า 6)
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-การจัดการโลจิสติกส์
   • (หน้า 6)
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี-การจัดการคุณภาพ
   • การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี-การจัดการผลิต
   • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
   • (หน้า 6)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ออกแบบนิเทศศิลป์
   • นาฏศิลป์-นาฏศิลป์สากล
   • (หน้า 7)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ธุรกิจอิสลามศึกษา
   • เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
   • การจัดการสารสนเทศ
   • (หน้า 8)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ
   • (หน้า 8)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การเป็นผู้ประกอบการ
   • (หน้า 8)
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
   • (หน้า 8)
 • ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
   • (หน้า 8)
 • วิทยาลัยการดนตรี
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ
   • (หน้า 9)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 925 คน

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก
 • สอบเฉพาะทาง-บางสาขาวิชา
 • สอบปฏิบัติ-บางสาขาวิชา
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 10)
 • (ค่าเทอม หน้า 21)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 10, 12)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23