รับตรง61 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.แม่ฟ้าหลวง 2561

โครงการรับตรง ทั่วประเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2557

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กำหนดเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 (ระบบรับตรงทั่วประเทศ)

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 กันยายน – 18 ตุลาคม 2556

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต
  • ภาษาอังกฤษ — 150 คน
  • ภาษาจีนธุรกิจ (เลือกสอบภาษาอังกฤษ, เลือกสอบภาษาจีน) — 60 คน
  • ภาษาและวัฒนธรรมจีน (เลือกสอบภาษาอังกฤษ, เลือกสอบภาษาจีน) — 60 คน
  • การสอนภาษาจีน (เลือกสอบภาษาอังกฤษ, เลือกสอบภาษาจีน) — 60 คน
  • การพัฒนาระหว่างประเทศ — 40 คน
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การจัดการการท่องเที่ยว — 100 คน
  • การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (เน้นการบริหารการโรงแรม) — 70 คน
  • การจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการทางการบิน) — 50 คน
  • บริหารธุรกิจ — 80 คน
  • การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน — 70 คน
  • การจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน) — 50 คน
  • การจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน) — 30 คน
 • นิติศาสตรบัณฑิต
  • นิติศาสตร์ — 250 คน
 • บัญชีบัณฑิต
  • การบัญชี — 80 คน
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต
  • เศรษฐศาสตร์ — 70 คน
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต
  • เคมีประยุกต์ (เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) — 20 คน
  • เคมีประยุกต์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์) — 20 คน
  • เคมีประยุกต์ (เคมีวิเคราะห์) — 20 คน
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ — 60 คน
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ — 30 คน
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ — 30 คน
  • วิศวกรรมซอฟแวร์ — 30 คน
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว — 30 คน
  • เทคโนโลยีการอาหาร — 40 คน
  • เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ — 40 คน
  • วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง — 60 คน
  • เทคโนโลยีความงาม — 30 คน
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม — 40 คน
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย — 40 คน
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ — 30 คน
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ — 30 คน
  • วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ — 30 คน
 • การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
  • การแพทย์แผนไทยประยุกต์ — 30 คน
 • กายภาพบำบัดบัณฑิต
  • กายภาพบำบัด — 30 คน
 • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  • สาธารณสุขศาสตร์ — 70 คน
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • พยาบาลศาสตร์ — 60 คน

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

จำนวนรับ

 • รวม 2010 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ ที่ http://www.admission.mfu.ac.th/
 • ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาได้ 2 อันดับ โดยทั้งสองอันดับต้องมีคุณสมบัติเป็นตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ทั้งนี้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงไม่อนุญาตให้เลือกสาขาวิชาดังต่อไปนี้เป็นอันดับที่ 2 เนื่องจากมีการกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการทางการบิน) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน) และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์