TCAS/รับตรง61 ภาคปกติ ประเภทโควตา ม.ราชภัฏเชียงราย 2561

รับตรง59 ภาค กศ.บป. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2559
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • สวัสดิการสังคม
   • การพัฒนาชุมชน-การจัดการองค์กรชุมชน
   • การพัฒนาชุมชน-ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • (หน้า 2)
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขศาสตร์
   • สาธารณสุขศาสตร์-เทียบโอน
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตพืช-เทียบโอน
   • เทคโนโลยีการเกษตร-การผลิตสัตว์-เทียบโอน
  • (หน้า 2)
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม-ต่อเนื่อง
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม-ต่อเนื่อง
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต-เทียบโอน
   • วิศวกรรมโลจิสติกส์-เทียบโอน
  • (หน้า 2)
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • การจัดการท่องเที่ยว
   • การจัดการ
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
  • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวช. หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

จำนวนรับ

 • รวม 1,030 คน

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4