TCAS/รับตรง61 ผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ-ระบบเทียบเข้า ม.มหาสารคาม 2561

รับตรง59 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2559

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โครงการที่คณะดำเนินการเอง คณะวัฒนธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 6 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 100 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)
 • (ค่าเทอม หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • (หน้า 2)
หน้า: 1 2 3 4