โครงการรับตรง โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ม.แม่ฟ้าหลวง 2557

โครงการรับตรง โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ม.แม่ฟ้าหลวง 2557

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีนโยบายที่จะส่งเสริมและกระจายโอกาสให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี และกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ของโรงเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2557 จึงจัดโครงการรับนักศึกษาระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหลือ

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 กรกฏาคม – 13 กันยายน 2556

สาขาที่เปิดรับ

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต
  • ภาษาอังกฤษ — 90 คน
  • ภาษาจีนธุรกิจ (เลือกสอบภาษาอังกฤษ, เลือกสอบภาษาจีน) — 45 คน
  • ภาษาและวัฒนธรรมจีน (เลือกสอบภาษาอังกฤษ, เลือกสอบภาษาจีน) — 40 คน
  • การสอนภาษาจีน (เลือกสอบภาษาอังกฤษ, เลือกสอบภาษาจีน) — 40 คน
  • การพัฒนาระหว่างประเทศ — 30 คน
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การจัดการการท่องเที่ยว — 80 คน
  • การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (เน้นการบริหารการโรงแรม) — 60 คน
  • การจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการทางการบิน) — 30 คน
  • บริหารธุรกิจ — 80 คน
  • การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน — 60 คน
  • การจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสต์ทางการบิน) — 30 คน
  • การจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน) — 20 คน
 • นิติศาสตรบัณฑิต
  • นิติศาสตร์ — 200 คน
 • บัญชีบัณฑิต
  • การบัญชี — 60 คน
 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต
  • เศรษฐศาสตร์ — 40 คน
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต
  • เคมีประยุกต์ (เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) — 20 คน
  • เคมีประยุกุต์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์) — 20 คน
  • เคมีประยุกต์ (เคมีวิเคราะห์) — 20 คน
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ — 30 คน
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ — 20 คน
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ — 20 คน
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ — 20 คน
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว — 20 คน
  • เทคโนโลยีการอาหาร — 30 คน
  • เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ — 30 คน
  • วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง — 40 คน
  • เทคโนโลยีความงาม — 20 คน
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม — 20 คน
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย — 20 คน
  • วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ — 20 คน
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ — 20 คน
  • วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ — 20 คน
 • การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
  • การแพทย์แผนไทยประยุกต์ — 20 คน
 • กายภาพบำบัดบัณฑิต
  • กายภาพบำบัด — 20 คน
 • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  • สาธารณสุขศาสตร์ — 50 คน
 • พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • พยาบาลศาสตร์ — 50 คน

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้ยมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ของโรงเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ
 • เป็นผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

จำนวนรับ

 • รวม 1435 คน

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ ที่ http://www.admission.mfu.ac.th/
 • ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาได้ 2 อันดับ โดยทั้งสองอันดับต้องมีคุณสมบัติเป็นตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ทั้งนี้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงไม่อนุญาตให้เลือกสาขาวิชาดังต่อไปนี้เป็นอันดับที่ 2 เนื่องจากมีการกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการทางการบิน) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน) และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์