รับตรง59 ส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ การท่องเที่ยว ม.เกษตร-กำแพงแสน 2559

รับตรง59 ส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ การท่องเที่ยว ม.เกษตร-กำแพงแสน 2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 8 – 18 มิถุนายน 2559
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลการสอบ O-NET
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 7
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 80 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์