รับตรง59 พยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด 2559

รับตรง59 พยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต
  • 3 – 20 มิถุนายน 2559
 • สมัครด้วยตนเอง
  • 3 – 23 มิถุนายน 2559
 • (หน้า 8, 7)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 30 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4, 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครด้วยตนเองที่ สำนักวิชาการและประมวลผล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 • (หน้า 3, 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์