TCAS/รับตรง61 โควตา จ.นครศรีธรรมราช ม.วลัยลักษณ์ 2561

รับตรง59 ทั่วประเทศ ม.วลัยลักษณ์ 2559 (รอบพิเศษ)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตามนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบพิเศษ)

กําหนดการรับสมัคร

 • 22 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2559
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
  • (หน้า 5)
 • สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาจีน
  • อาเซียนศึกษา
  • ไทยศึกษาบูรณาการ
  • รัฐศาสตร์
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • สำนักวิชาการจัดการ
  • บัญชี
  • เศรษฐศาสตร์
  • (หน้า 5)
 • สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  • นิเทศศาสตร์
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • การจัดการสารสนเทศดิจิตอล
  • (หน้า 5)
 • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  • เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์)
  • เกษตรศาสตร์ (ประมง)
  • อุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร)
  • อุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ)
  • (หน้า 5)
 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
  • วิศวกรรมวัสดุ (พอลิเมอร์ ยาง ไม้)
  • เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • (หน้า 6)
 • สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  • กายภาพบำบัด
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • (หน้า 6)
 • สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
  • สถาปัตยกรรม
  • การออกแบบอุตสาหกรรม
  • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั่วประเทศ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 865 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน-เฉพาะหลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรภาษาจีน
 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
หน้า: 1 2 3 4 5 6