รับตรง59 ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2559 (ครั้งที่ 3)

รับตรง59 ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2559 (ครั้งที่ 3)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 3)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 20 มิถุนายน 2559
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร-หลักสูตร 2 ภาษา
  • (หน้า 8)
 • คณะพยาบาลศาสตร์
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   • พยาบาลศาสตร์
  • (หน้า 10)
 • คณะแพทยศาสตร์
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
   • แพทยศาสตร์
  • (หน้า 11)
 • คณะมนุษยศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาตะวันออก-ภาษาเขมร
   • (หน้า 14)
  • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (วุฒิครู)
   • ภาษาไทย
   • (หน้า 15)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ
  • (หน้า 16)
 • สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์-นานาชาติ
  • (หน้า 18)

คุณสมบัติ

 • มีผลการสอบ GAT/PAT และ/หรือ ผลการสอบวิชาสามัญ และ/หรือผลการสอบอื่นๆ ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

จำนวนรับ

 • รวม 64 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ และ/หรือ สอบความถนัดเฉพาะสาขา และ/หรือ ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์