รับตรง59 เศรษฐศาสตร์-นานาชาติ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2559 (รอบ 2)

รับตรง59 เศรษฐศาสตร์-นานาชาติ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2559 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 20 มิถุนายน 2559
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต-นานาชาติ
 • (หน้า 2)
 • คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือโรงเรียนมัธยมในประเทศ หลักสูตรสองภาษา หรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาจากต่างประเทศ เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.30 หรือเทียบเท่า
  • มีผลการสอบ IGCSE หรือ GCSE ไม่น้อยกว่า 5 วิชา หรือ GCE ไม่ต่ำกว่า C หรือ O Level Pass หรือ
   • มีผลการสอบ GED อย่างน้อย 410 คะแนนในแต่ละวิชา และได้คะแนนรวม 5 วิชาตั้งแต่ 2,250 คะแนน
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • (หน้า 3)

  จำนวนรับ

  • 20 คน
  • (หน้า 2)

  กระบวนการคัดเลือก

  • สอบสัมภาษณ์
  • (หน้า 5)

  วิธีสมัคร

  • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
  • (หน้า 3)

  รับข่าวสารเพิ่มเติม

  เอกสารเพิ่มเติม

  เว็บไซต์