รับตรง60 มุ่งมั่นสู่สงขลานครินทร์ ม.สงขลานครินทร์-สุราษฎร์ 2560

รับตรง60 มุ่งมั่นสู่สงขลานครินทร์ ม.สงขลานครินทร์-สุราษฎร์ 2560

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ โครงการมุ่งมั่นสู่สงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 พฤษภาคม – 26 สิงหาคม 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 40 คน
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา 50 คน
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 45 คน
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ 30 คน
   • เคมีเพื่ออุตสาหกรรม 30 คน
   • เทคโนโลยีอาหาร 40 คน
   • สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน 45 คน
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 45 คน
   • ทรัพยากรประมง 30 คน
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการงานวิศวกรรม 45 คน
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • ระบบสารสนเทศ 40 คน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • พัฒนาธุรกิจ 40 คน
   • การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว 40 คน
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 40 คน
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 40 คน
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ 30 คน
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี-หลักสูตรสองภาษา 20 คน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2, 3)

จำนวนรับ

 • รวม 660 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์