รับตรง60 +ทุน ช้างเผือกสงขลานครินทร์ ม.สงขลา-สุราษฎร์ 2560

รับตรง60 +ทุน ช้างเผือกสงขลานครินทร์ ม.สงขลา-สุราษฎร์ 2560

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีอาหาร
   • สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
   • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
   • ทรัพยากรประมง
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการงานวิศวกรรม
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • ระบบสารสนเทศ
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • พัฒนาธุรกิจธุรกิจ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี-หลักสูตรสองภาษา
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาเพื่อการสื่อสารและธุรกิจ
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการรัฐกิจ
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 10 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 3, 4, 7)
 • (ค่าเทอม หน้า 9)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์