รับตรง60 เส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์ ม.สงขลา-สุราษฎร์ 2560

รับตรง60 เส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์ ม.สงขลา-สุราษฎร์ 2560

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการเส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 25 พฤษภาคม – 28 ตุลาคม 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 15 คน
   • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา 20 คน
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 คน
   • ทรัพยากรประมง 30 คน
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • ระบบสารสนเทศ 10 คน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริการธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว 20 คน
   • พัฒนาธุรกิจ 20 คน
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี สองภาษา 5 คน
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ 20 คน
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาเพื่อการสื่อสารและธุรกิจ 20 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังเรียนอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 หรือนักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาขณะทำการสมัคร
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 170 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4, 5, 8, 9)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์