รับตรง59 ปริญญาตรี โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยพะเยา 2559

รับตรง59 ปริญญาตรี โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยพะเยา 2559

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 30 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 60 คน
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การเงินและการธนาคาร 20 คน
  • การจัดการธุรกิจ 20 คน
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 20 คน
 • หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต 30 คน
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การเงินและการธนาคาร 20 คน
  • การจัดการธุรกิจ 20 คน
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 คน
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 20 คน
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 20 คน
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาพัฒนาสังคม 30 คน
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 • ประกอบอาชีพในสายงานหรือลักษณะงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่จะศึกษาต่อ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • (หน้า 4)

จำนวนรับ

 • รวม 280 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์