รับตรง59 โครงการพิเศษ สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2559

รับตรง59 โครงการพิเศษ สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2559

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โครงการพิเศษ
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี)
 • (หน้า 4, 3)

จำนวนรับ

 • 120 คน
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6