โครงการรับตรง การจัดการการบริการ, การท่องเที่ยว ม.สงขลานครินทร์-ภูเก็ต 2557

โครงการรับตรง การจัดการการบริการ, การท่องเที่ยว ม.สงขลานครินทร์-ภูเก็ต 2557

คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กำหนดให้มีโครงการรับสมัครนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควตา) เข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องผ่านการสอบคัดเลือกที่จัดโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 5 สิงหาคม – 18 ตุลาคม 2556

สาขาที่เปิดรับ

  • สาขาวิชาการจัดการการบริการ — 50 คน
  • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว — 50 คน

คุณสมบัติ

  • กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และจะต้องสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 ในโรงเรียนสองภาษา (Bilingual School) หรือโรงเรียนนานาชาติ (International School) หรือโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศในโครงการภาษาอังกฤษ (English Program) โดยจะต้องมีดัชนีเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 4 ภาคการศึกษา (ม.4 – ม.5) ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศมีดัชนีสะสม (GPA) ในกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รวม 4 ภาคการศึกษา (ม.4 – ม.5) ไม่ต่ำกว่า 3.0 ยกเว้นโรงเรียนสองภาษา (Bilingual School) โรงเรียนนานาชาติ (International School) และโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศในโครงการภาษาอังกฤษ (English School)
  • หรือมีคุณสมบัติพิเศษอื่นที่เหมาะสมตามความเห็นของคณะกรรมการ

จำนวนรับ

  • รวม 100 คน

วิธีสมัคร

  • งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดส่งเอกสารพร้อมรายละเอียดให้โรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ
  • โรงเรียนหรือนักเรียนจัดส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร ไปที่ งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต 83120 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
  • หรือสมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการที่งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

เอกสารเพิ่มเติม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์

อื่นๆ